Kategoriarkiv: Skolmiljö

SÅ SKAPAS EN BRA SKOLMILJÖ

Jag är helt övertygad om att det går att förebygga mobbning och kränkande behandling.
Genom att arbeta främjande och ständigt ifrågasätta de normer som finns och hur de påverkar eleverna har man tagit ett steg.

Parallellt med det måste det förebyggande arbetet ständigt pågå – det kan till exempel bestå i ett genomtänkt rastvaktsystem med vuxna ute bland eleverna där det finns tydliga regler. Ofta finns regler för klassrummet, som att man måste räcka upp handen i stället för att prata rakt ut. På samma sätt behövs regler för den sociala samvaron. Det behövs också disciplinära strategier som talar om vad som händer när någon bryter mot reglerna. Lärare behöver stöd så att de vet hur de ska agera vid oönskat beteende. All personal på skolan – från rektor till vaktmästare – ska veta när och hur de ska agera.

Till detta kommer den kartläggande delen – dvs att klassen kartläggs utifrån elevernas perspektiv. Då får varje elev berätta hur de upplever sin situation i klassen och sedan kan specifika förbättringsinsatser sättas in.

Till sist kommer det akuta åtgärdsarbetet, som innebär att skolan har nolltolerans mot kränkande handlingar. När en vuxen får kännedom om en kränkande handling ska denne agera genast, bryta handlingen och reda ut händelsen så att det inte händer igen. Det räcker inte att bara säga till.

Detta låter ju ganska enkelt, men är tyvärr inte det. Alltför ofta missas, struntas eller glöms något av ovanstående. Jag säger inte att detta är den optimala metoden, men enligt min mening måste alla ovanstående delar ingå för att skapa en sund och bra skolmiljö.